ČO VÁM PONÚKAME

Našim cieľom je stavať:

- komplexne - vrátane inžinierskych činností a architektonických návrhov
- kvalitne - v požadovaných termínoch, za serióznu cenu,
- so zárukou - podľa druhu prác a použitých materiálov až do 10 rokov v súlade         s nasledujúcimi certifikátmi:

 
 
 

Našim zákazníkom ponúkame okrem dodávok stavebných, montážnych a inštalačných prác aj pomoc a poradenstvo v prípravnej fáze investovania až po odovzdanie diela ku kolaudácii, vrátane potrebných dokladov, protokolov o skúškach a certifikátov. Pri našej práci sa snažíme používať najnovšie technológie a materiály, ktoré prinášajú úsporu nákladov a zvyšujú kvalitu alebo predlžujú životnosť. Snažíme sa tiež poskytovať našim zákazníkom potrebné informácie a pohodu počas procesu výstavby.
 

Stratégia riadenia organizácie a zdokonaľovania systému manažérstva je orientovaná na dlhodobý rozvoj a rozvojové zámery, ktoré vyžadujú okrem progresívneho rozvoja výroby a služieb i podstatné zdokonalenie činnosti v oblasti systému manažérstva. Medzi rozhodujúce oblasti patria:dodávateľsko-odberateľské vzťahy
hodnotenie kvality
práca zamestnancov

Vysoká kvalita všetkých činností v stavebno-obchodnej oblasti je predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom trhu a vytvára predpoklad pre rozvoj ďalších aktivít.
Spokojnosť zákazníka je našou prvoradou prioritou pri plánovaní a realizácii zákaziek so zameraním na bezpečné a zdraviu neohrozujúce prostredie a pracovné podmienky zamestnancov.

Dodávateľov materiálov a služieb začleňujeme do nášho integrovaného manažérskeho systému            s cieľom dosiahnuť spoločne dohodnuté ciele.

Zásady environmentálnej politiky:
  1. sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva
  2. pravidelné sledovanie a dodržiavanie legislatívnych požiadaviek
  3. monitorovanie environmentálnych vplyvov
  4. hospodárne narábanie s odpadom
  5. pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov formou školení